ДОХОДИ ОТ НАЕМИ – ДЕКЛАРИРАНЕ

Като физическо лице можете да сключите договор за наем с: предприятие или самоосигуряващо се лице, друго физическо лице. Доходите от наем, ако сте местно физическо лице, могат да са както от източник в страната, така и от източник в чужбина. Получените средства от наем обявявате в годишна данъчна декларация. Облагат се с данък от 10%. […]

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

При сключване, изменение или прекратяване на трудов договор работодателят трябва да изпрати уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.) за това до съответната териториална дирекция в НАП и да предостави на работника или служителя копие от уведомлението, заверено от ТД на НАП. Вижте: Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на […]

КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

Облагане С корпоративен данък се облага печалбата на: местни търговски дружества: изцяло – както в България, така и от чужбина; чуждестранни юридически лица: от място на стопанска дейност в България; юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията: от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и […]

ДДС В БЪЛГАРИЯ

Облагане С данък върху добавената стойност се облагат (част първа от ЗДДС): възмездните облагаеми доставки на стоки и услуги; вносът на стоки; възмездните вътреобщностни придобивания на стоки в страната, включително нови превозни средства и акцизни стоки. Облагаемият оборот за задължителна регистрация по ДДС е над 50 000 лeва (чл. 96 от ЗДДС). Той се формира […]

Данък върху доходите на физически лица

Облагане С данък върху доходите се облагат всички доходи, получени от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по закон. Не се облагат доходите, посочени в чл. 13 от закона.   Данъчна основа Данъчната основа е сумата от годишните данъчни основи (чл. 17 и глава 5 от ЗДДФЛ) от доходи […]