ДДС В БЪЛГАРИЯ

Облагане

С данък върху добавената стойност се облагат (част първа от ЗДДС):

 • възмездните облагаеми доставки на стоки и услуги;
 • вносът на стоки;
 • възмездните вътреобщностни придобивания на стоки в страната, включително нови превозни средства и акцизни стоки.

Облагаемият оборот за задължителна регистрация по ДДС е над 50 000 лeва (чл. 96 от ЗДДС). Той се формира от:

 • доставки облагаеми с нулева ставка;
 • доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС;
 • доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС;
 • получени авансови плащания по доставки, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие по ВОД;
 • в случаите на чл. 107, ал. 3 от ЗДДС, оборотът формиран от дейността ви в качеството на едноличен търговец до заличаването ви от търговския регистър (чл. 73, ал. 4).

Не се облагат доставките:

 • на финансови и застрахователни услуги, когато не са свързани с основната ви дейност;
 • на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността ви;
 • за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3 от ЗДДС.

Регистрация

Регистрацията по Закона за ДДС в България може да бъде по избор или задължителна. Регистрирацията става задължителна при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. за 12 последователни месеца. Заявление за регистрация подавате в НАП на място или по електронен път. Вижте Регистрация по ЗДДС.

Вижте също Прекратяване на регистрация по ДДС.

Данъчна основа

Данъчна основа е стойността, върху която се начислява данък (чл. 26 от ЗДДС). Определя се в левове и стотинки. Не включва данъка по този закон. Включва:

 • възнаграждението;
 • всички други данъци, такси и акцизи;
 • всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката;
 • съпътстващите разходи на доставчика (комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други) пряко свързани с доставката;
 • обичайните опаковъчни материали и контейнери, ако не подлежат на връщане или ако получателят не е данъчно задължено лице (ако опаковъчните материали или контейнери бъдат върнати от получателя, данъчната основа се намалява със стойността им при връщането).

Данъчната основа при внос е митническата стойност увеличена със съответните данъци, мита, налози, такси и разходи (чл. 55 от ЗДДС).

 

Размер на данъка

Ставката на данъка е (чл 66 от ЗДДС):

 • 20 % за доставки (освен изрично посочените като облагаеми с нулева или намалена ставка), внос на стоки и вътреобщностни придобивания;
 • 9 %  за настаняване в хотели и подобни заведения.
 • 9 % за доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание (в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г.);
 • 9 % за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, включително състояща се в доставка на храна за вкъщи; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128 (в сила от 01.12.2020 г. до 31.12.2021 г.);
 • 9 % за храни, подходящи за бебета или за малки деца по приложение № 4 към чл. 66, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗДДС (в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г.);
 • 9 % за бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по приложение № 4 към чл. 66, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗДДС (в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г.);
 • 9 % за доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници (в сила от 01.08.2020 г. до 31.12.2021 г.);
 • 9% за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения (в сила от 01.08.2020 г. до 31.12.2021 г.).

 

 

Деклариране

Като регистрирано по ЗДДС лице, за всеки данъчен период подавате справка-декларация с обобщена информация за извършените и получените доставки и с резултата за месеца:

 • ДДС за внасяне. Сумата на начисления ДДС за извършените доставки е по-голяма от сумата на ползвания данъчен кредит. Внасяте данъка в срока за подаване на справка-декларацията. За последния данъчен период срокът е до края на календарния месец, следващ календарния месец, през който е следвало да бъде подадена справка-декларацията.
 • ДДС за възстановяване. Сумата на ползвания данъчен кредит е по-голяма от сумата на начисления ДДС по извършени доставки. Вижте Възстановяване на ДДС.

Справка-декларация подавате и когато за данъчния период нямате извършени покупки и продажби.

Данъчният период е едномесечен и съвпада с календарния месец. Ако сте н

оворегистрирани, първият ви данъчен период е от датата на регистрацията до последния ден, включително, на календарния месец, през който е извършена регистрацията. Когато се дерегистрирате по ЗДДС, последният ви данъчен период е от от първия ден на календарния месец до датата на дерегистрацията включително.

Заедно със справка-декларацията подавате и отчетните регистри, които използвате за попълването на справка-декларацията: Образец на дневник за продажбите и Образец на дневник за покупките или приложения №10 и № 11 към Правилника за прилагане на закона за ДДС (ППЗДДС). Справка-декларацията за данък върху добавената стойност се подава по образец приложение № 14 към ППЗДДС.

Ако през данъчния период сте извършили вътреобщностни доставки на стоки, или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, включително получените авансови плащания с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са данъчно задължени, регистрирани за целите на ДДС, лица в друга държава членка, или доставки като посредник в тристранна операция, заедно със справка-декларацията подавате и VIES-декларация по образец (приложение № 14 към ППЗДДС).

Информацията предоставяте по електронен път като параметрите, структурата и изискванията към файла, съдържащ VIES декларацията, са определени в приложение № 15 към ППЗДДС. Ако през данъчния период сте прехвърлили стоки, представляващи част от стопанските Ви активи, от територията на страната до територията на друга държава членка под режим на складиране на стоки до поискване, заедно със справка-декларацията подавате и VIES-декларация. Също така за данъчните периоди на настъпване на промяна, свързана с прехвърляне на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим на складиране на стоки до поискване, през 12-месечния период от пристигането или завършването на превоза, включително при замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС заедно със справка-декларацията подавате и VIES-декларация.

Справка-декларацията, ведно с отчетните регистри подавате по електронен път в компетентната териториална дирекция на НАП.
Информацията предоставяте по параметри и съгласно изискванията към структурата на файловете, определени в приложение №12 към ППЗДДС. 
Може да ползвате програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС.

 

Поправка на грешки

Ако в подадена справка-декларация или VIES декларация е допусната грешка, тя може да бъде коригирана (чл.126 от ЗДДС).

За справка-декларации
Ако установите грешката преди изтичане на срока за подаване, подайте нова справка-декларация и отчетни регистри.

Ако установите грешката след изтичане на срока за подаване:

 • при неотразени в отчетните регистри документи, включете неотразения документ в периода в който е открита грешката;
 • при неправилно отразени в отчетните регистри документи, уведомете писмено компетентния орган по приходите.

За VIES-декларации

Вижте ДДС при сделки в ЕС и VIES- декларации.

Ако установите грешката преди изтичане на срока за подаване, подайте нова VIES декларация.

Ако установите грешката (неотразени в отчетните регистри по чл. 124 от ЗДДС документи) след изтичане на срока за подаване, извършете необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включете неотразения документ в дневника за продажбите за същия данъчен период, съответно подайте нова във VIES декларацията, като в колона 6 на същата посочитевпишете данъчния период, през който данъкът е станал изискуем.

 

Срокове

Подава сете справка-декларация и всички съпътстващи документи (отчетни регистри (дневник за продажбите и дневник за покупките) и/или VIES-декларация), ежемесечно, до 14 число на месеца, следващ месеца (данъчния период) за който се отнася декларацията. Не е предвидена възможност за удължаване на срока за подаване.

 

Плащане

Данъкът се плаща по сметка на компетентната териториална дирекция на НАП, която за физическите лица е тази по постоянния им адрес. Данъкът се смята за внесен, на датата, на която сумата е постъпила по сметката на НАП. За невнесен в срок дължим данък дължите лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Вижте Лихвен калкулатор.

Вижте Плащане.

 

Санкции

При неподаване на справка-декларация, VIES- декларация, отчетни регистри (дневник за продажбите и дневник за покпките) в законоустановения срок се налага глоба, – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв.
При неподаване на заявление за регистрация или заявление за прекратяване на регистрация в законовоустановените срокове се налага глоба – за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5 000 лв.
Регистрирано лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв.