УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

При сключване, изменение или прекратяване на трудов договор работодателят трябва да изпрати уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.) за това до съответната териториална дирекция в НАП и да предостави на работника или служителя копие от уведомлението, заверено от ТД на НАП. Вижте: Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на […]

КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

Облагане С корпоративен данък се облага печалбата на: местни търговски дружества: изцяло – както в България, така и от чужбина; чуждестранни юридически лица: от място на стопанска дейност в България; юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията: от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и […]