Подробно за услугите

МЕДИАЦИЯ

Десислава Петранова – медиатор, вписана в Регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието и член на екипа на помирителите и медиаторите към Арбитражен съд – гр. Варна;

Силвия Петранова – медиатор, вписана в Регистъра на медиаторите към Министерство на Правосъдието, член на екипа на помирителите и медиаторите към Арбитражен съд – гр. Варна;

 Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение.

Предимствата на медиацията

Спорове, които могат да се решат чрез медиация

Бог обича всички нас, но от никого не е във възторг!

– Паулу Коелю –