КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

Облагане С корпоративен данък се облага печалбата на: местни търговски дружества: изцяло – както в България, така и от чужбина; чуждестранни юридически лица: от място на стопанска дейност в България; юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията: от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и […]