ДДС В БЪЛГАРИЯ

Облагане С данък върху добавената стойност се облагат (част първа от ЗДДС): възмездните облагаеми доставки на стоки и услуги; вносът на стоки; възмездните вътреобщностни придобивания на стоки в страната, включително нови превозни средства и акцизни стоки. Облагаемият оборот за задължителна регистрация по ДДС е над 50 000 лeва (чл. 96 от ЗДДС). Той се формира […]

Данък върху доходите на физически лица

Облагане С данък върху доходите се облагат всички доходи, получени от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по закон. Не се облагат доходите, посочени в чл. 13 от закона.   Данъчна основа Данъчната основа е сумата от годишните данъчни основи (чл. 17 и глава 5 от ЗДДФЛ) от доходи […]