ДДС В БЪЛГАРИЯ

Облагане С данък върху добавената стойност се облагат (част първа от ЗДДС): възмездните облагаеми доставки на стоки и услуги; вносът на стоки; възмездните вътреобщностни придобивания на стоки в страната, включително нови превозни средства и акцизни стоки. Облагаемият оборот за задължителна регистрация по ДДС е над 50 000 лeва (чл. 96 от ЗДДС). Той се формира […]