Услуги

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.

Годишно счетоводно приключване


  • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и елементите към годишния финансов отчет
  • Изготвяне на междинни финансови отчети
  • Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО и подаване в териториалните подразделения на Националната агенция по приходите
  • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт и подаване с електронен подпис
  • Годишно счетоводно приключване на физически лица
  • Подаване на годишни данъчни декларации на физически лица

Възползвайте се от нашите услуги!

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.