Услуги

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.

Изготвяне на годишен финансов отчет


"Счетоводна кантора Деметра" ООД предлага следните услуги, във връзка с изготвянето, подаването и публикуването на Годишни финансови отчути:

  • Изготвяне и публикация на годишни финансови отчети – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и елементите към годишния финансов отчет, прилагайки разпоредбите на Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти;
  • Изготвяне на междинни финансови отчети;
  • Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети;

Възползвайте се от нашите услуги!

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.