Услуги

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.

Изготвяне на документи по ЗБУТ


"Счетоводна кантора Деметра предлага на своите клиенти следните услуги:

  • Оценка /преоценка/ на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно Наредба №5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска.   Както и оценка на: Работни помещения, Работни процеси, Работно оборудване, Работни места, Организация на труда, Използвани суровини и материали, Други странични фактори, които могат да породят риск;
  •  Специализирани измервания на фактори на работната среда съгласно чл.10, ал.2 от Наредба №5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска. Както и анализ на състоянието на работната среда и влиянието, което оказва върху здравето на работещите;
  • Разработване на програми за управление на професионалните рискове;
  • Изготвяне на всякакви други книжа и документи във връзка със специфичните изисквания на ЗБУТ, КТ, Наредбата за работното време, почивките и отпуските, Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки и др.;
  • Изготвяне и поддържане на Книги за инструктажи на работното място, периодичен и извънреден инструктаж и съпътстващите ги документи - служебни бележки и уверения;
  • Изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред, чл.139, във връзка с чл.181 от КТ;
  • Изготвяне на документи, касаещи настъпила трудова злополука във фирмата и представянето им пред компетентните органи;
  • Изготвяне на вътрешни правила за работа заплата;
  • Съдействие, представителство и защита при проверки на Инспекция по труда;

Възползвайте се от нашите услуги!

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.