Услуги

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.

Абонаментно обслужване


"Счетоводна кантора Деметра" ООД предлага на своите клиенти следните абонаментни финансово - счетоводни услуги:

  • Комплексно абонаментно финансово - счетоводно обслужване на дружества и предприятия, физически лица извършващи личен труд, земеделски производители, дружества регистрирани по ТЗ, неперсонифицирани юридически лица, юридически лица с нестопанска цел, фондации и др.;
  • Комплексно абонаментно обслужване на модул Труд и работна заплата на дружества и предприятия, физически лица извършващи услуги с личен труд, замаделски производители, дружества регистрирани по ТЗ, неперсонифицирани юридически лица, юридически лица с нестопанска цел, фондации и др.;
  • Абонаментна правна и данъчна защита;
  • Абонаментно консултиране на данъчно - задължени лица, във връзка с прилагане на ЗДДС; ЗКПО; ЗОДФЛ; КТ и КСО;
  • Годишни абонаменти, свързани с регистрация и пререгистрация на дружества в Камара на строителите;
  • Годишни абонаменти във връзка с поддържане, отчитането и декларирането на периодична информация към НСИ, БНБ, АИА, и и към всякакви други организации и институции;

Възползвайте се от нашите услуги!

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.