Услуги

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.

Вътрешен и външен финансов одит


"Счетоводна кантора Деметра" ООД предлага на своите клиенти следните одиторски услуги:

  • Одит на годишни финансови отчети с изразяване на мнение и одиторска заверка;
  • Одиторски ангажименти за изпълнение на договорени с клиента процедури – проверка на договори и/или планове за преобразуване на дружества, проверка на кредити, лизингови споразумения, просрочени вземания и др.;
  • Одиторски процедури за ограничен преглед
  • Проверка на системата за вътрешен контрол и препоръки за подобряване;
  • Kомпилиране на финансова информация - събиране, класифициране и обобщаване на финансова информация, чрез използване на счетоводни познания и опит, необходима на мениджмънта за вземане на управленско решение;
  • Извършване на договорени процедури – извършване на договорени процедури отнасящи се за индивидуални обекти от финансови данни ( например задължения, вземания, покупки от свързани лица и др.), компонент от финансовите отчети (например баланс) или цялостен финансов отчет с цел издаване на доклад за фактически констатации;
  • Проверка на прогнозна финансова информация – включва, проверка на финансова информация основаваща се на предположения относно събития които могат да възникнат в бъдещето и евентуалните действия на предприятието. Прогнозната финансова информация може да включва както финансов отчет, така и един или повече компоненти на финансовия отчет;
  • Одиторски ангажименти със специално предназначение – одит на финансови отчети, изготвени в съответствие с изискванията на изчерпателна счетоводна база- конкретни сметки, елементи от финансовите отчети, спазване на договорни условия, обобщен финансов отчет;

Възползвайте се от нашите услуги!

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.