Услуги

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.

Медиация


Десислава Петранова - медиатор, вписана в Регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието и член на екипа на помирителите и медиаторите към Арбитражен съд - гр. Варна;

Силвия Петранова - медиатор, вписана в Регистъра на медиаторите към Министерство на Правосъдието, член на екипа на помирителите и медиаторите към Арбитражен съд - гр. Варна;

 Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение.

Предимствата на медиацията

 • Страните сами определят интересите и приоритетите си
 • Страните сами контролират резултата от процедурата
 • Медиацията запазва и възстановява взаимоотношенията между страните
 • Решаването на спорове чрез медиация спестява време
 • Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната процедура
 • Медиацията се провежда в приятна и добронамерена среда и в удобно за страните време
 • Разговорите и споразуменията между страните се запазват поверителни
 • Регистриран е висок процент на постигане на споразумение чрез медиация
 • Медиацията е процедурата, при която няма налагане на чужда воля върху спорещите и няма губеща страна

Спорове, които могат да се решат чрез медиация

 • търговски спорове – между търговци; по търговски сделки; членство в търговски дружества; банки; финансови спорове; конкуренция; интелектуална собственост и др.
 • застрахователни спорове – застраховки, изплащане на застрахователни обезщетения и др.
 • трудови спорове – трудови договори – прекратяване, обезщетения, трудови възнаграждения, трудов стаж и др.; колективни трудови договори
 • непозволено увреждане – имуществени и неимуществени вреди
 • спорове по наемни отношения – наемна цена; повреди; изваждане на наемател

Възползвайте се от нашите услуги!

Различните начини, с които можем да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес.