За Нас


ЦПО към "ДЕИЗА КОНСУЛТ" е лицензиран център за обучение с ЛИЦЕНЗИЯ №:200712463 в Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерство на образованието и науката.

След успешно завършване на курс и полагане на изпит получавате официален държавен документ, удостоверяващ проведеното обучение и придобитата квалификация, т.нар. ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО за степен на професионална квалификация, одобрено от МОН и ЕС и валидно както за страната, така и за чужбина.

При завършване на обучение по част от професия, съгласно държавна наредба №4 получавате ДЪРЖАВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ за проведеното професионално обучение по част от съответната професия.

Обучението, което Ви предоставяме е съобразено с новите европейски изисквания в образованието и с придобиването на която и да е от степените на професионална квалификация, Вие получавате необходимата професионална и езикова подготовка за работа в Европа и навсякъде по света.

Центърът набляга върху езиковото обучение, развитието на комуникативни умения и умения за адаптивност в различните бизнес среди.

Благодарение на добре подготвените преподаватели, с които работим и съвременните ни програми за обучение осъществяваме квалификация и преквалификация на човешки ресурси и професионална подготовка за работа по едни от най-актуалните за момента професии в страната и чужбина.

Формите на обучение са разнообразни и съобразени с онези от вас, които имат постоянна заетост и по-малко свободно време. Предлагаме Ви дистанционна, редовна и индивидуална форма на обучение.